Chính sách bảo hành

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH
STT DANH MỤC CÁC LỖI ĐƯỢC BẢO HÀNH CÁC LỖI KHÔNG BẢO HÀNH ĐVT THỜI GIAN BẢO HÀNH PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LỖI
1 Keo phủ bề mặt bảng tên Vàng ố Để keo tiếp xúc với các loại hóa chất khác tháng 12 Mắt thường xác định
2 Mực in Giảm màu >30% Giảm màu <=30% tháng 12 Mắt thường xác định